A Letter to the Citizens of Macedonia from President George W. Bush

English | Macedonian | Albanian

September 17, 2018

To the Citizens of Macedonia:

From the day of your nation’s independence, the United States of America has been your steadfast friend. The American people have admired your peaceful emergence from the ashes of Yugoslavia. We have respected your courage in upholding democratic values and free institutions. And we have supported your aspirations to achieve prosperity and security in a Europe that is whole, free, and at peace.

As President of the United States, I was honored to stand by President Trajkovski in 2001 as he led Macedonia away from the brink of civil war toward a society defined by multi-ethnic understanding and the rule of law. And I was proud when the United States recognized the Republic of Macedonia by its constitutional name in 2004.

At our summit in Bucharest in 2008, I told my fellow NATO leaders that Macedonia was prepared and worthy to join our great alliance. Although I was disappointed that Macedonia was not brought into NATO during my presidency, I have always had confidence that such a day would come.

Now, at such a hopeful time in the life of your country, I think of the many challenges that have you have confronted and overcome. I think, too, of my departed friend Boris Trajkovski. President Trajkovski was a man of character, steady purpose — and, above all, faith. He had faith in God, faith in his country and its people, and faith in the ability of its leaders to make wise decisions. The Prespa Agreement, now before you for ratification, is a courageous and fair compromise. It will set Macedonia on a course to enter the European Union and NATO, and to achieve the bright future that President Trajkovski envisioned.

I urge every citizen of Macedonia to participate in this historic decision and vote in your national referendum later this month. After a decade of setbacks, you have the power to write a new and more hopeful story for you, your children, your neighbors, and your country.

History’s greatest alliance for freedom is holding a place for the land you love, and I look forward to the day that the United States of America proudly welcomes the Republic of North Macedonia as our newest ally, the 30th member of NATO.

Sincerely, 
George W. Bush


 

Џорџ В. Буш

17 септември 2018

До граѓаните на Македонија:

Уште од првиот ден на независноста на вашата држава, Соединетите Американски Држави се ваш постојан пријател. Американскиот народ се восхитуваше на вашето мирољубиво издигнување од пепелта на Југославија. Ја почитуваме вашата храброст да се придржувате до демократските вредности и слободните институции. И го поддржуваме вашиот стремеж за остварување на напредок и безбедност во Европа, која е цела, слободна и живее во мир.

Како претседател на Соединетите Држави, ми беше чест да го поддржам претседателот Трајковски во 2001, кога тој ја оттргна Македонија од работ на граѓанската војна во правец на општество дефинирано со мултиетничко разбирање и владеење на правото. И бев горд кога Соединетите Држави ја признаа Република Македонија под нејзиното уставно име во 2004.

На нашиот Самит во Букурешт во 2008, им кажав на лидерите на НАТО дека Македонија е подготвена и заслужува да се приклучи на нашиот голем сојуз. Иако бев разочаран што Македонија не влезе во НАТО за време на моето претседателство, отсекогаш имав верба дека и тој ден ќе дојде.

Сега, во едно вака надежно време во животот на вашата земја, размислувам за бројните предизвици со кои се соочивте и ги надминавте. Исто така, размислувам за мојот покоен пријател Борис Трајковски. Претседателот Трајковски беше човек со интегритет, решителност и, најмногу од се, човек со верба. Тој имаше верба во Господ, верба во својата земја и нејзините луѓе, како и верба во способноста на нејзините лидери да носат мудри одлуки. Преспанскиот договор, што сега е пред вас за ратификација, е храбар и фер компромис. Тој ќе ја постави Македонија на патот да влезе во Европската Унија и НАТО и да ја оствари светлата иднина која што претседателот Трајковски ја замислуваше.

Ги повикувам сите граѓани на Македонија да учествуваат во носењето на оваа историска одлука и да гласаат на националниот референдум на крајот од овој месец. После една деценија на пречки, сега ја имате моќта да напишете една нова и понадежна приказна за вас, за вашите деца, за вашите соседи и за вашата земја. Најголемиот сојуз за слобода во историјата чува место за земјата што ја сакате, а јас со нетрпение го очекувам денот кога Соединетите Држави гордо ќе и посакаат добредојде на Република Северна Македонија како најнов сојузник и 30-та членка на НАТО.

Искрено,

Џорџ В. Буш


 

Për qytetarët e Maqedonisë:

Që nga dita e pavarsisë së shtetit tuaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë miku juaj i palëkundur.  Populli amerikan ka admiruar ngritjen tuaj të qetë nga hiri i Jugosllavisë.  Kemi respektuar guximin tuaj për të mbështetur vlerat demokratike dhe institucionet e lira.  Dhe, kemi mbështetur aspiratat tuaja për të arritur prosperitet dhe siguri në një Evropë të tërësishme, të lirë, dhe në paqe. 

Kisha nderin që si president i Shteteve të Bashkuara të qëndroj pranë presidentit Trajkovski në vitin 2001 derisa largoi Maqedoninë nga pragu i luftës civile drejt një shoqërie të definuar nga mirëkuptimi ndëretnik dhe sundimi i ligjit.  Dhe, isha krenar kur Shtetet e Bashkuara njohën Republikën e Maqedonisë me emrin kushtetues në vitin 2004.

Gjatë samitit të Bukureshtit në vitin 2008, u thash kolegëve liderë në NATO se Maqedonia ishte e përgaditur dhe e denjë t’i bashkangjitet aleancës tonë të madhe. Megjithëse isha i zhgënjyer që Maqedonia nuk hyri në NATO gjatë kohës sime si kryetar, gjithmonë kam qenë i bindur se ajo ditë do të vijë. 

Tani, në një kohë aq me shpresë në jetën e shtetit tuaj, kujtoj sfidat e shumta me të cilat jeni ballafaquar, dhe i keni tejkaluar. Poashtu e kujtoj edhe mikun tim të ndjerë Boris Trajkovskin. Presidenti Trajkovski ishte njeri me karakter të fortë, me synime të palëkundshme – dhe, mbi të gjitha, njeri me besim. Ai besonte në Zot, besonte në vendin dhe në popullin e vet, dhe besonte në aftësinë e liderëve të vendit për të marr vendime të urta. Marrëveshja e Prespës, që tani është para jush dhe pret ratifikim, është kompromis i guximshëm dhe i drejtë. Ajo do ta vendos Maqedoninë në rrugën drejt hyrjes në Unionin Evropian dhe në NATO, dhe në rrugën drejt arritjes së ardhmërisë së ndritshme që kishte parashikuar presidenti Trajkovski. 

Nxis çdo qytetar të Maqedonisë të merr pjesë në këtë vendim historik dhe të votoni në referendumin tuaj shtetëror në fund të këtij muaji. Pas një dekade pengesash, ju keni fuqinë të shkruani një histori të re dhe më shpresëdhënëse për ju, për fëmijët tuaj, fqinjët dhe vendin tuaj. Aleanca më e madhe për liri në historinë e njerëzimit po ruan një vend për tokën që ju e doni, dhe unë me padurim pres ditën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës me krenari do t’i dëshirojnë mirëseardhje Republikës së Maqedonisë së Veriut si aleati ynë më i ri, anëtari i 30-të i NATO-s. 

Me respekt, 

George W. Bush